Chương 6 Dự thảo quy chế quản lý hệ thống thoát nước thành phố Bắc Ninh (15/3)

Admin 15/05/2018

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 32. Trách nhiệm thực hiện

1. Đơn vị vận hành và quản lý có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện quy định này; hướng dẫn các tổ chức và hộ gia đình xả thải ra vùng tiếp nhận thực hiện các điều khoản của Quy định này.

2. Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh và Giám đốc các sở chuyên ngành liên quan, Giám Đốc đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm quản lý nước thải trên địa bàn theo các qui định trong qui chế này.

3. Mọi khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện phải được báo cáo kịp thời cho chủ sở hữu và các cơ quan có thẩm quyền để có biện pháp khắc phục.