Chương 5 Dự thảo quy chế quản lý hệ thống thoát nước thành phố Bắc Ninh (15/3)

Admin 15/05/2018

Chương V

 

THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

 

Điều 27. Các hành vi bị cấm

Các hành vi sau đây về thoát nước trong thành phố Bắc Ninh bị cấm:

1. Phá hoại các hệ thống thoát nước;

2. Cản trở các hoạt động kiểm tra thoát nước;

3. Không chấp hành các quy định về độ cao nền đất khi xây dựng mới, nâng cấp và cải tạo hạ tầng trong đô thị;

4. Đấu nối vào hệ thống thoát nước khi không có giấy phép của đơn vị quản lý vận hành hệ thống;

5. Xả nước thải vào các hệ thống thoát nước hoặc nguồn nước tiếp nhận khi nước thải không đạt quy chuẩn chất lượng xả thải;

6. Pha loãng nước thải để đạt được yêu cầu của quy chuẩn xả thải hoặc đưa chất gây ô nhiễm vào môi trường không khí hoặc đất;

7. Bịt các cửa thu nước hoặc xả các chất không phải là nước mưa hoặc nước thải vào các hệ thống thoát nước;

8. Cung cấp thông tin sai làm ảnh hưởng xấu đến quyền lợi của các tổ chức, cá nhân khác tham gia các hoạt động thoát nước;

9. Lợi dụng chức quyền để làm phiền và đe doạ các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động thoát nước;

10. Các hành vi khác vi phạm các quy định của pháp luật về nước thải;

11. Cấm sử dụng nước thải chưa qua xử lý để tưới cây hoặc sử dụng vào các mục đích khác gây ảnh hưởng xấu tới môi trường và sức khỏe của con người;

12. Cấm các hành vi lấn chiếm, xây dựng công trình trong hành lang bảo vệ (theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt) của công trình thoát nước;

13. Cấm sử dụng công trình thoát nước vào các mục đích khác gây ảnh hưởng tới việc quản lý, vận hành hệ thống thoát nước.

Điều 28. Thanh tra, kiểm tra

Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về thoát nước do các cơ quan có thẩm quyền tiến hành. Khi phát hiện có vi phạm thì áp dụng ngay các biện pháp ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời kiến nghị các cơ quan có chức năng khắc phục các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý và thực hiện không để các đối tượng lợi dụng vi phạm.

Điều 29. Giải quyết khiếu nại, tố cáo

1. Tổ chức cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm quy định về quản lý thoát nước.

2. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật trong hoạt động thoát nước đươc thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

3. Trong thời gian khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện, các tổ chức, cá nhân vẫn phải thi hành quyết định hành chính của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về thoát nước. Khi có quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động thoát nước của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc quyết định của tòa án đã có hiệu lực thì thi hành theo các quyết định, bản án đó.

Điều 30. Xử lý vi phạm

1. Mọi tranh chấp về hoạt động thoát nước, công trình thoát nước, đơn vị thoát nước và hộ thoát nước sẽ được xử lý hoặc giải quyết theo quy định này. Trường hợp quy định không có điều khoản áp dụng thì xử lý hoặc giải quyết theo Nghị Định 88/2007/NĐ-CP, ngày 28/05/2007 của Chính Phủ.

2. Các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phát hiện, phòng ngừa, kiến nghị xử lý kịp thời những vi phạm quy định quản lý thoát nước.

3. Tổ chức, cá nhân vi phạm các hành vi bị cấm trong hoạt động thoát nước được quy định tại Điều 28 của quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà áp dụng khoản 5 Điều 31 của quy chế này để xử lý.

4. Trường hợp các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thoát nước gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân thì đối tượng vi phạm phải bồi thường thiệt hại.

5. Thẩm quyền xử phạt vi phạm, hình thức và mức độ xử lý được thực hiện theo pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ban hành ngày 06/07/1995, Nghị định 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở và Nghị định 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ về việc xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

6. Nếu hộ thoát nước cung cấp thông tin sai lệch về chất lượng và khối lượng nước thải sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 31. Khen thưởng

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phát hiện đối tượng vi phạm quy định trên, kịp thời báo cho đơn vị cấp thoát nước, UBND Phường, Xã gần nhất sẽ được xét khen thưởng theo quy định hiện hành..