Chỉ số CLN Tháng 7, tháng 8, tháng 9 tại các Nhà máy

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 24/10/2019

Mọi người có thể xem bản đánh giá chất lượng nước Tại đây