Chỉ số chất lượng nước tháng 9 năm 2020

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 07/10/2020