Chỉ số chất lượng nước tháng 8 năm 2020

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 01/09/2020