Chỉ số chất lượng nước tháng 12/2019

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 27/12/2019