Chỉ số chất lượng nước tháng 10 năm 2021

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 12/10/2021