Chỉ số chất lượng nước ngày 01/10/2019

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 09/10/2019