Chỉ số chất lượng nước ngày 01/10/2019

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 24/10/2019