Chất lượng nước tháng 7 năm 2023

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 20/07/2023