Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 27/01/2022

Quý cổ đông có thể tải tài liệu Tại đây