Báo cáo tình hình quản trị Công ty sáu tháng đầu năm 2023

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 21/07/2023

Quý cổ đông có thể tải tài liệu tại đây