Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 29/01/2024

Quý cổ đông có thể tải tài liệu Tại đây