Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 16/01/2023

Quý cổ đông có thể tải tài liệu Tại đây