Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 25/07/2022

Quý cổ đông có thể  tải tài liệu tại đây