Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 20/08/2021

Quý cổ đông có thể tải tài liệu Tại đây