Báo cáo thường niên năm 2021

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 08/03/2022

Quý cổ đông có thể tải tài liệu báo cáo Tại đây