Báo cáo thường niên năm 2020

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 01/04/2021

Quý cổ đông có  thể tải tài liệu Tại đây