Báo cáo thường niên năm 2019

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 30/03/2020

Quý Cổ đông có thể tải tài liệu Tại đây