Báo cáo Thường niên 2018

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 17/04/2019

Quý cổ đông có thể xem Báo cáo thường niên 2018 Tại đây