Báo cáo tài chính Quy I năm 2019

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 30/05/2019

Báo cáo tài chính Quý I năm 2019 - Công ty Cổ phần nước Sạch Bắc Ninh, Quý cổ đông có thể tải Tại đây