Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 20/10/2021

Quý cổ đông có thể tải toàn văn BCTC Tại đây