Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 19/10/2020

Quý cổ đông có thể tải BCTC Quý 3 năm 2020 Tại đây