Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 19/07/2023

Quý cổ đông có thể tải tài liệu tại đây