Báo cáo tài chính quý 1 - năm 2020

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 20/04/2020

Quý cổ đông có thể tải tài liệu Tại đây