Báo cáo tài chính năm 2023

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 26/02/2024

Quý cổ đông có thể tải tài liệu Tại đây