Báo cáo tài chính năm 2019

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 23/03/2020

Quý cổ đông có thể tải BCTC năm 2019 Tại đây