Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 11/08/2023

Quý cổ đông có thể tải tài liệu tại đây