Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 12/08/2022

Quý cổ đông có thể tải tài liệu tại đây