Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã được soát xét

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 20/08/2020

Quý cổ đông có thể tài liệu Tại đây