Báo cáo tài chính bán niên năm 2019

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 14/08/2019

Quý Cổ đông có thể tải tài liệu BCTC bán niên năm 2019 Tại đây