Báo cáo kiểm toán Bán niên năm 2021

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 11/08/2021

Quý cổ đông có thể tải tài liệu Tại đây