Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung tồn tại buổi làm việc với Thanh tra tỉnh ngày 21/11/2022

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 09/05/2023

Mọi người có thể tải tài liệu Tại đây