Báo cái tài chính năm 2022

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 09/02/2023

Quý cổ đông có thể tải tài liệu Tại đây