Báo cái tài chính năm 2021

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 18/02/2022

Quý cổ đông có thể tải tài liệu Tại đây